Květnice, lokalita Za Mlýnem

Prosinec 2004

 • uzavřen Rezervační protokol se společností PV STAV (PS), který používal obchodní jméno Supernemovitosti (a.s toho jména tenkrát neexistovala). PV STAV zastupoval jednatel Aleš Pavel. Rezervační poplatek byl určen na blokaci pozemku, pořízení stavební dokumentace, vyřízení stavebního povolení, inženýring, finanční služby a odměnu PV STAVu.
 • uzavřena Obstaravatelská smlouva se společností FLIPPER STAV (FS). Předmětem smlouvy mimo jiné bylo:
  • zajištění vybudování a kolaudace inženýrských sítí (IS)
  • zajištění přípojek IS na pozemek
  • zajištění realizace telekomunikačních rozvodů
  • zajištění vybudování veřejného osvětlení včetně osazení osvětlovacími tělesy
  • zajištění výstavby zpevněné příjezdové komunikace s povrchem sze živičné drtě ev. zámkové dlažby, včetně chodníku ze zámkové dlažby s umožněním vjezdu na pozemek
  • zajištění kolaudace všech IS
 • uzavřena Kupní smlouva na pozemek s jejím majitelem - Církví adventistů sedmého dne.
 • uzavřena Smlouva o dílo (SOD) na výstavbu rodinného domu.

Červenec 2005

 • vydáno stavební povolení na stavbu RD

Duben 2006

Stavební úřad (SÚ) zahájil řízení o odstranění kanalizačních a vodovodních přípojek - FP stavěl bez stavebního povolení

Květen 2006

vodoprávní řízení o dodatečném povolení vodovodu a splaškové kanalizace/jejich odstranění

Srpen 2006

 • zkolaudován plynovod
 • výzva SÚ firmě FP, aby do 28.2.07 doplnil žádost o kolaudaci vodovodních a kanalizačních přípojek o rozhodnutí vodohospodářského orgánu

Podzim 2006

termín dokončení RD dle SOD nedodržen

Listopad 2006

dodatečné povolení výstavby vodovodu a splaškové kanalizace

Léto 2007

stavba RD dokončena

Květen 2008

stavebníky oslovila právní kancelář Milner, Stehlík, Zapotil a spol. najatá společností FP s následujícími informacemi:

 • FP převzal nový vlastník - pan Jaroslav Švec
 • předložen návrh dodatku k Obstaravatelské smlouvě s navýšením ceny o 295.000 kč bez DPH
 • v přpadě neakceptováním podmínek alespoň 90% vlastníky, dohoda padá, nejzažší termín pro uzavření Dodatku byl 31.7.08
 • navrženou alternativou k dokončení výstavby byla nabídka vykoupení nemovitosti, ovšem za pořizovací cenu + náklady spojené s výstavbou, případně hypotékou

Červenec 2008

založeno Občanské sdružení Za Mlýnem, jehož cílem je zastupovat jednotlivé stavebníky při jednání s těmito neseriózními developery a státní správou

Léto 2008

 • FLIPPER STAV - Švec - přerušuje dodávky vody i přes platně uzavřené smlouvy, peníze vyfakturované od stavebníku za odběr vody neodvádí vodárnám (VHS Vrchlice-Maleč)
 • SNivenst - Kratochvíl - zaváží přístupové komunikace, přestože dle Kupní smlouvy na pozemek má stavebník nárok na přístupovou komunikaci
 • PV STAV - Mojka - nereaguje na reklamace vad na postavených RD

Léto 2009

na PV STAV je prohlášen konkurz, součastí jím evidovaných pohledávek jsou smyšlené částky vůči stavebníkům, kterými PV STAV ručil za bankovní úvěr

Podzim 2009

OS Za Mlýnem uzavřelo dohodu o narovnání s panem Jaroslavem Švecem, jednatelem FLIPPER STAVu - vlastníkem nedokončených IS se tak stane OS

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.